Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring?

Forfatter
Bae, B.
Kilde
Nordisk barnehageforskning, 2(1), S.3-15.
År
2009

Formål

Formålet med studiet er at undersøge børns muligheder for (med)læring i samspilssituationer omkring måltidet i børnehaven.

Resultat

Studiet finder at børnehavebørnene har gode muligheder for medlæring i forhold til fire forskellige områder, nemlig samtale og dialog, praktisk samarbejde, leg og humoristisk samspil samt grænsesætning. Fortællinger omkring måltidet kan bidrage til læring om hvordan man håndterer forskellighed, og om hvordan gensidige dialoger foregår. Det gælder både for de børn der deltager i fortællingen, og for dem der indtager en lyttende-observerende position. Forskeren påpeger vigtigheden af at pædagogerne overvejer om de regler som mange dagtilbud har omkring måltidet, kan begrænse mulighederne for samspil mellem børnene og mellem børn og voksne og derfor bør gentænkes. Forskeren påpeger desuden at en lyttende deltagerposition rummer læringsmuligheder også for de voksne som herigennem kan få indblik i børnenes kompetencer.

Design

Deltagende observation og interview i to børnehaver med fokus på at få indblik i hvilke muligheder børn har for læring i samspillet omkring måltider i børnehaven. Gennem analyse af eksempler beskrives forskellige former for læringsmuligheder. Studiet fokuserer alene på situationer der beskrives som ’rumlige’, dvs. situationer, hvor det pædagogiske personale vurderes at have mulighed for at yde en særlig pædagogisk indsats. (Med ’rumlige’ menes der rumlige mønstre og potentiel medlæring i forlængelse heraf. Rumlige processer refererer til samspil som giver børn rum til at udtrykke sig og blive mødt ud fra egne forudsætninger. Centrale kendetegn er lyttende samspilsmåder som fokuseret opmærksomhed, modtagelighed, forsøg på at forstå og velvillig fortolkning fra den voksnes side. Parallelt hermed er rumlige processer også kendetegnet ved bevægelighed og positionsskifte, i betydningen at førskolelærer og barn ikke opfører sig som fastlåste i bestemte roller.)

Referencer

Bae, B. (2009). Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring? Nordisk barnehageforskning, 2(1), S.3-15.

Opdragsgiver

Ikke oplyst. Artiklen bygger på data fra et tidligere feltarbejde foretaget af forfatteren.