”Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen”.

Forfattere
Engvik, M.
Evensen, L.
Gustavson, K.
Jin, F.
Johansen, R.
Lekhal, R.
Schjølberg, S.
Wang, M.
Aase, H.
Kilde
Rapport 2014:1, Nydalen: Folkehelseinstituttet.
År
2014

Formål

Formålet med rapporten er at undersøge, i hvilken grad kvalitet i norske daginstitutioner (barnehager), alder ved opstart og antal timer pr. uge i daginstitution hænger sammen med børns sproglige og sociale kompetencer i 5-årsalderen. Kvalitet i daginstitutioner omfatter strukturelle faktorer som antallet af ansatte, deres uddannelse, antal børn pr. gruppe, det fysiske miljø inde og ude samt materielle ressourcer. Derudover omfatter kvalitet i daginstitutioner processuelle faktorer som det pædagogiske indhold og mængden og karakteren af interaktioner. De tre konkrete forskningsspørgsmål er: 1) Hvilke sammenhænge er der mellem indikatorer på strukturel kvalitet og proceskvalitet i daginstitutioner? 2) Hvilke sammenhænge er der mellem specifikke kvalitetsindikatorer og børns udvikling i 5-årsalderen? 3) Hvilke sammenhænge er der mellem type af børnepasning og børns udvikling i 5-årsalderen?

Resultat

Resultaterne viser, at der er en statistisk sammenhæng mellem børns sproglige og sociale kompetencer og relationen mellem børn og personale. En god relation mellem barn og personale er forbundet med bedre sproglige færdigheder, færre adfærdsvanskeligheder samt en øget grad af skolemodenhed hos barnet.

Sammenhængene mellem barnets alder ved opstart og sproglige og sociale kompetencer i 5-årsalderen er få og svage, med tre undtagelser: Drenge, der starter inden 18-månedersalderen, har bedre sproglige færdigheder og færre adfærdsproblemer. Piger, der starter inden 18-månedersalderen, har en øget grad af skolemodenhed.

Der ses ingen sammenhæng mellem antal timer pr. uge i daginstitution og børnenes sproglige færdigheder og sociale kompetencer. Endvidere er der kun meget små forskelle mellem private og offentlige daginstitutioner i alle målinger.

Derudover viser studiets resultater, at der er få og relativt svage statistiske sammenhænge mellem kvalitetsvariable i norske daginstitutioner (rammer og pædagogisk indhold), og hvordan børnene fungerer sprogligt og psykisk.

Sammenhængen mellem strukturelle kvalitetsindikatorer (rammer) og processuelle kvalitetsindikatorer (pædagogisk indhold) er svag. Der ses altså ingen sammenhæng mellem kvalitet af rammer og kvaliteten af det pædagogiske indhold. Derudover er sammenhængene mellem strukturel kvalitet og børnenes sproglige og sociale kompetencer svage. De eneste strukturelle kvalitetsindikatorer, som har en statistisk signifikant korrelation med børnenes sproglige og sociale kompetencer, er personalestabilitet, adgang til udviklingsstøttende materiale og gruppestørrelse. I daginstitutioner med høj grad af personalestabilitet og god adgang til udviklingsstøttende materiale er børns sproglige formåen større, mens forekomsten af eksternaliserede adfærdsvanskeligheder, opmærksomhed- og tilpasningsproblemer er mindre. I daginstitutioner med store gruppestørrelser er der færre børn med eksternaliserede adfærdsvanskeligheder og opmærksomhedsproblemer.

Design

Rapporten bygger på data fra Den norske mor og barn-undersøgelse (MoBa), som er en længdesnits- og befolkningsbaseret kohorteundersøgelse af kvinder og deres børn fra tidlig graviditet og op gennem barnets opvækst. Datagrundlaget for denne rapport omfatter information om 4.037 børn fra to spørgeskemaundersøgelser. Et skema er blevet sendt ud til totalt 8.478 familier, og et, der omhandler information om børnenes daginstitution, er blevet besvaret af pædagogisk leder eller afdelingsleder. Sproglige kompetencer er målt med instrumenterne Språk 20 og Early Development Instrument. Sociale kompetencer som relaterer sig til adfærd, opmærksomhed og tilpasning er målt med Child Behavior Checklist og Conners Parent Rating Scale-Revisited. Sammenhængene mellem daginstitutionskvalitet og sproglige og sociale kompetencer er blevet analyseret ved hjælp af lineære regressioner, logistiske regressioner og generaliserede lineære regressioner.

Referencer

Engvik, M., Evensen, L., Gustavson, K., Jin, F., Johansen, R., Lekhal, R., Schjølberg, S., Wang, M. & Aase, H. (2014). ”Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen”. Rapport 2014:1, Nydalen: Folkehelseinstituttet.

Opdragsgiver

Kunnskapsdepartementet og Folkehelseinstituttet