Kan daginstitutioner gøre en forskel? Erfaringer fra empirisk forskning og perspektiver for fremtiden.

Forfatter
Jensen, B.
Kilde
I: Ploug, N. Social arv og social ulighed (1. udgave, S. 68-99). København: Hans Reitzel Forlag.
År
2007

Formål

Studiet har til formål at undersøge om daginstitutionen kan gøre en forskel for de socialt udsatte børn. Studiet fokuserer på følgende fem områder: identificering af socialt udsatte børns signaler, generelle pædagogiske principper, specifikke indsatser for socialt udsatte børn, pædagogernes evalueringer af effekt og vigtigheden af pædagogisk professionalisme.

Resultat

Undersøgelsen viser at dagtilbuddet kan gøre en forskel for udsatte børn. Dette kræver et klart fokus på emnet fra personalets side samt langvarige indsatser. Undersøgelsen viser bl.a. at andelen af socialt udsatte børn i daginstitutioner varierer signifikant. 25 % af institutionerne har under 10 % socialt udsatte børn, hvorimod der i 13 % af institutionerne er 20-50 % socialt udsatte børn. Halvdelen af daginstitutionerne har ikke specielle metoder eller indsatser rettet mod socialt udsatte børn. I relation til vigtigheden af pædagogisk professionalisme peger undersøgelsen desuden på at det er vigtigt at personalet får mulighed for at udvikle sine kompetencer. Eksempelvis er det vigtigt at der er tid til pædagogisk refleksion, kommunikation og diskussion af den pædagogiske professionalitet i institutionen. Undersøgelsen konkluderer at fremtidige interventioner skal: 1. fokusere på handlekompetenceløft blandt pædagogerne, 2. være baseret på et innovationsparadigme i stedet for at fokusere på det enkelte barns mangler, 3. have opbakning i det politiske og administrative system. Skal kommende interventioner være succesfulde, må to kriterier være opfyldt: 1. kvalitetsudvikling i institutionerne skal være baseret på eksisterende mål, 2. børnenes udbytte af at være i daginstitution skal fremmes ved at støtte deres kompetencer og evne til at mestre deres liv både her og nu og på længere sigt.

Design

Undersøgelsen er et etnografisk effektstudie og designet som en tværsnitsundersøgelse. Studiets datamateriale er spørgeskemabesvarelser fra 2.722 ledere, pædagoger og pædagogmedhjælpere fordelt på ca. 1.000 institutioner samt observationer og interview med personalet på udvalgte institutioner.

Referencer

Jensen, B. (2007). Kan daginstitutioner gøre en forskel? Erfaringer fra empirisk forskning og perspektiver for fremtiden. I: Ploug, N. Social arv og social ulighed (1. udgave, S. 68-99). København: Hans Reitzel Forlag.

Opdragsgiver

Ikke oplyst