Virkningsfulde tiltag i dagtilbud: Et systematisk review af reviews.

Forfattere
Nielsen, T.K.
Tiftikci, N.
Larsen, M.S.
Kilde
København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet.
År
2013

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvilke pædagogiske tiltag for børn i alderen 0-6 år der er virkningsfulde i arbejdet med børns læring, udvikling og trivsel. Studiet er en kortlægning baseret på tidligere systematiske forskningskortlægninger, der redegør for virkningsfulde tiltag i dagtilbud.

Resultat

Ved at gennemgå eksisterende systematiske reviews fra henholdsvis Danmark, USA, Australien, New Zealand og Storbritannien fremhæver studiet virkningsfulde tiltag på dagtilbudsområdet indenfor ti temaer: pædagog-barn-relation, relationer mellem børn, læringsmiljø, IKT, sprog og læsning, matematik og natur, sundhed og bevægelse, forældresamarbejde, eksternt samarbejde samt tværgående dagtilbudsinterventioner (dvs. interventioner, der retter sig mod barnet, forældrene og pædagogerne). For hvert tema fremhæves resultater, som formidles i punktform med henblik på at kunne bruges i praksis. De inkluderede studier er primært baseret på forskning fra andre lande end Danmark, hvilket kan begrænse, hvordan reviewets resultater kan anvendes i en dansk kontekst.

Design

Datamaterialet er baseret på eksisterende systematiske reviews fra år 2000 og frem, som omhandler tiltag på dagtilbudsområdet. Dagtilbud er defineret ved pædagogiske tilbud, der henvender sig til børn fra 0 år og op til skolealderen. Studierne skulle opfylde følgende kriterier: systematisk review, undersøge virkninger af pædagogiske tiltag i dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, region (Europa, USA, Canada, Australien, New Zealand) og udgivelsesår. De systematiske reviews er fundet i forskellige forskningsdatabaser inden for det psykologiske og pædagogiske område samt ved manuel gennemsøgning af seks evidensorganisationers hjemmesider. Reviewene er efterfølgende blevet screenet ved en referencescreening og en efterfølgende fuldtekstscreening resulterende i en endelig mængde på 25 reviews, der opfyldte kriterierne. Den efterfølgende analyse af reviewenes resultater blev gennemført som en narrativ syntese.

Referencer

Nielsen, T.K., Tiftikci, N. & Larsen, M.S. (2013). Virkningsfulde tiltag i dagtilbud: Et systematisk review af reviews. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet.

Opdragsgiver

Kommunernes Landsforening (Danmark)